Algemene Voorwaarden INNER WOLF 

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

INNER WOLF:
Praktijk 
INNER WOLF, postadres aan Albertistraat 72 te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69314020.

Coach/Hypnotherapeut:
Ruben van der Poel, handelend als zelfstandig gevestigd Coach, Hypnotherapeut en NLP Master Practioner voor INNER WOLF. Erkend opgeleid bij HypnoWorld en het Tarázát Instituut.

Cliënt:
Degene aan wie de coach/hypnotherapeut
 advies en/of een behandeling verleent. Of, in geval van minderjarigheid, diens wettelijke vertegenwoordigers;

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst en toepasselijkheid algemene voorwaarden

De overeenkomst voor het volgen van een behandeling wordt aangegaan nadat er een afspraak is vastgelegd. Dit kan mondeling, schriftelijk (e-mail) of telefonisch. De afspraak wordt per e-mail bevestigd. De tarieven zijn vooraf bekend en zijn zichtbaar op de website. Met het vastleggen van de afspraak geeft cliënt aan tevens op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en hiermee akkoord te zijn.


Artikel
3 Tarieven
De coach/hypnotherapeut laat de cliënt duidelijk weten welke tarieven gelden. Deze zijn beschreven op de website www.innerwolf.nl
De
ze tarieven kunnen op verzoek van de cliënt altijd nog bevestigt worden via de e-mail.
De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden, tenzij anders vermeld.

Artikel 4 Verhindering afspraak

Als de cliënt verhinderd is een afspraak na te komen, laat hij of zij dit zo snel mogelijk weten. Als de cliënt dit korter dan twee etmalen (48 uur) voor de geplande afspraak laat weten of helemaal niets laat horen, dan mag de coach/hypnotherapeut de gemiste sessie volledig in rekening brengen.


Artikel 5 Betaling 

5.1 Cliënt betaald het volledige bedrag voorafgaand aan de behandeling, tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken. Er kan betaald worden middels een zogenaamd ”Tikkie” of er kan gepast contant betaald worden.

5.2 Bij niet-betaling binnen de gestelde datum mag INNER WOLF vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen. Daarnaast mag INNER WOLF alle kosten aan cliënt in rekening brengen die gepaard gaan met de inning van openstaande factuur (incassokosten en gerechterlijke kosten).

Artikel 6 Verschuldigdheid
De administratie van INNER WOLF geldt als bepalend voor het kunnen vaststellen wat cliënt verschuldigd is aan INNER WOLF. Uiteraard behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.


Artikel
7 Aansprakelijkheid en klachtenprocedure

7.1Het advies en de behandelingen van de coach/hypnotherapeut zijn resultaatgericht. De coach/hypnotherapeut kan het resultaat echter nooit garanderen.

7.2De coach/hypnotherapeut is niet aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend of verband houdende met de opvolging door cliënt van de door de coach/hypnotherapeut verstrekte adviezen of therapie. 
7.3Indien de cliënt een klacht heeft over de coach/hypnotherapeut dan zal hij of zij deze eerst met de hypnotherapeut bespreken. Indien de klacht volgens de coach/hypnotherapeut terecht is, dan zal de hypnotherapeut samen met de cliënt kijken naar een passende oplossing.
7.4De cliënt heeft, indien de coach/hypnotherapeut en de cliënt samen niet uit een oplossing voor de klacht kunnen komen, het recht om een klacht in te dienen bij een onafhankelijke geschillencommissie. INNER WOLF is hiervoor aangesloten bij Stichting Zorggeschil. De cliënt kan de contactgegevens en de verdere klachtenprocedure raadplegen op de websitwww.zorggeschil.nl


Artikel
8 Uitsluiting en verantwoordelijkheid van cliënten

8De cliënt dient altijd aan de coach/hypnotherapeut aan te geven als hij of zij onder behandeling is bij een arts, psychiater, psycholoog of andere hulpverlener. De cliënt dient met de arts of andere behandelaar te overleggen of er met de behandeling in kwestie gewerkt kan worden. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het wel of niet aangaan van de behandeling(en) en blijft verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen na de behandeling(en).